Leningrad

Ilya Lovich Katz: Leningrad, City of Naval Glory (1960)