International Youth Day

Ivan Kulikov: International Youth Day (1929)